Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc xin bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng …

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định (chi tiết văn bản).