Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc đề xuất chuyển chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải từ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T sang Công ty TNHH T&T Land Gio Hải…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện các thủ tục chuyển chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải theo đúng quy định của pháp luật (chi tiết văn bản).