Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hướng Hóa, Quảng Trị

V/v xin chủ trương cho phép thu hồi cát, sỏi trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Khe Giông …

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần đầu tư Thanh Hoa được kết hợp tận thu cát, sỏi trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Khe Giông thuộc địa phận xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Yêu cầu, Công ty Cổ phần đầu tư Thanh Hoa lập các hồ sơ liên quan để được cấp phép thực hiện và kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định (Xem văn bản)