Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

V/v xin thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics – kho ngoại quan tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao BQL Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định; nghiên cứu đề nghị của nhà đầu tư, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh (xem văn bản)