Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v Xin đầu tư bất động sản và xây dựng các công trình giao thông cầu đường tại tỉnh Quảng Trị…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có văn bản trả lời tại Công văn số 1556/UBND-CN: CV 1556