Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc đề xuất thực hiện đầu tư dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

Chi tiết văn bản: CV1571