Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tăng đột biến…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét giải quyết theo đúng quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 11/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1580