Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin nghiên cứu đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Đakrông nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Win-Solar đảm bảo đúng quy định.

2. Đề nghị Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Win-Solar chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để cung cấp hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết.

Chi tiết văn bản: CV1647