Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng

Kiến nghị về việc thiếu tên một số hộ dân trong danh sách cấp giấy CNQSD đất tại địa phương...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, rà soát, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021./.

Chi tiết văn bản: CV1684