Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, làng Nhan Biều, xã Triệu Thượng, Triệu Phong

Kiến nghị trả lại 9,6 ha đất rừng cho người dân canh tác; phản ánh UBND xã Triệu Thượng cấp đất cho cá nhân đào ao nuôi cá và làm nhà ở là trái quy định của pháp luật...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến nội dung kiến nghị trả lại 9,6 ha đất rừng cho người dân canh tác, UBND huyện Triệu Phong đã có Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 08/4/2021, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Triệu Phong có văn bản trả lời cho ông Hồ Văn Hoài rõ.

2. Liên quan đến nội dung phản ánh UBND xã Triệu Thượng cấp đất cho cá nhân đào ao nuôi cá và làm nhà ở là trái quy định của pháp luật, giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho công dân trước ngày 20/5/2021./.

Chi tiết văn bản: CV1671