Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị UBND tỉnh rà soát lại việc giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND huyện Vĩnh Linh tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về giải quyết khiếu nại lần 2 liên quan đến nội dung xin cấp Giấy CNQSD đất của gia đình bà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và đã có Báo cáo số 966/STNMT-TTr ngày 02/4/2021 nhưng công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan kiểm tra quá trình giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dục, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 5/2021./

Chi tiết văn bản: CV1672