Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
15 Ngô Quyền, khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà

Kiến nghị xin không truy tiền thuế sử dụng đất đối với gia đình ông Nguyễn Trung Ban

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra tỉnh rà soát, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị, trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1673