Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà không buộc gia đình Bà tự tháo dỡ hàng rào vì đã xây dựng từ trước năm 1996

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Vấn đề nêu trên, UBND thành phố Đông Hà đã có Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 09/4/2021 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Giao Sở Xây dựng trên cơ sở Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Đông Hà và đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật; Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1675