Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khóm 3, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng

kiến nghị Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện Hải Lăng thu hồi, áp giá đền bù chưa thỏa đáng cho gia đình ông

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 Chuyển đơn, giao UBND huyện Hải Lăng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1678