Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh

Kiến nghị xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đối tượng con Liệt sỹ...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát, trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1679