Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v đề nghị tiếp tục được khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án: Phát triển kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Trường Giang tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; địa điểm: Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (văn bản số 200421/CV-TGQT)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Trường Giang Quảng Trị tại văn bản nêu trên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh trả lời cho doanh nghiệp trước ngày 15/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1702