Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v đề xuất nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy nước sạch tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định trước ngày 20/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1741