Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v xin chủ trương đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại Thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện Triệu Phong nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề xuất của Công ty TNHH thức ăn thủy sản Growmax đảm bảo đúng quy định.

2. Đề nghị Công ty TNHH thức ăn thủy sản Growmax chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Văn bản UBND tỉnh: CV1907