Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc cho phép Lãnh đạo, CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên di chuyển để phục vụ điều hành sản xuất điện…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Đồng ý để cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn (bao gồm Công ty Truyền tải Điện và BQL Dự án các công trình điện miền Trung) di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để phục vụ điều hành sản xuất điện, quản lý vận hành, sữa chữa lưới điện truyền tải, thực hiện GPMB và thi công hệ thống lưới điện, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19:

- Thực hiện công việc di chuyển theo kế hoạch công tác được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoặc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (đối với Công ty Truyền tải Điện và BQL Dự án các công trình điện miền Trung) phê duyệt;

- Người đứng đầu của các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên theo đúng quy định hiện hành.

Chi tiết văn bản số 1920/UBND-VX kèm theo: CV1920