Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin ý kiến về tài nguyên và môi trường tại khu vực dự án …

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về những thông tin Chủ đầu tư yêu cầu, theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 29/5/2021.

Chi tiết văn bản số 1983/UBND-TN: CV1983