Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

V/v giải quyết tranh chấp đất đai…

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Sau khi xem xét nội dung, UBND tỉnh chuyển đơn và giao UBND thị xã Quảng Trị kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/6/2021.

Văn bản số 2028/UBND-TN đính kèm: VB2028