Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

Về việc xin xác định lại đơn giá và được thanh toán theo hợp đồng đã ký thuộc dự án San nền bãi chờ nhập, bãi chờ xuất và hạ tầng giao thông 2km khu vực Quốc môn, Cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, trả lời doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2021.

Nội dung văn bản kèm theo: CV2051