Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Vĩnh Tú...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vĩnh Linh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam đảm bảo đúng quy định.

2. Đề nghị Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để cung cấp hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm: CV2058