Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề xuất nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư khu sinh thái động Brai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý nghiên cứu, khảo sát đề xuất dự án đầu tư khu sinh thái động Brai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Việc xem xét, lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hướng Hóa, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý khảo sát, nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư về du lịch theo đúng quy định.

Chi tiết văn bản kèm theo: CV2122