Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v khảo sát, nghiên cứu lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất giấy cuộn công nghiệp Vĩnh Thịnh tại Khu công nghiệp Quán Ngang…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương để Công ty TNHH Bao bì giấy Vĩnh Thịnh khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Sản xuất giấy cuộn công nghiệp Vĩnh Thịnh tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh như đề xuất của BQL Khu Kinh tế tỉnh, các Sở, ngành và Công ty tại các văn bản nêu trên.

- Giao BQL Khu Kinh tế tỉnh làm đầu mối, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. Sau 03 tháng kể tư ngày ban hành văn bản này, nếu Công ty không nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án về BQL Khu Kinh tế tỉnh thì văn bản hết hiệu lực thực hiện (Chi tiết văn bản).