Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin gia hạn tiến độ nghiên cứu và điều chỉnh lý trình thực hiện Dự án xây dựng CHXD Hải Hà - Quảng Trị số 02…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 2543/UBND-TM về việc nghiên cứu đầu tư CHXD Hải Hà số 2 trên tuyến đường Thuận Châu, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà…

Nội dung văn bản: CV2543