Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v thuê đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc xây dựng Khu tái định cư dự án: Nhà máy điện gió Phong Liệu…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý đề xuất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ đơn vị gửi đến, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh quyết định cho thuê đất theo quy định, để triển khai dự án theo tiến độ.

Chi tiết văn bản 2638/UBND-TN: 2638