Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Chi tiết văn bản 2642/UBND-TN: 2642