Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị UBND tỉnh rà soát lại việc giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND huyện Vĩnh Linh tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về giải quyết khiếu nại lần 2 liên quan đến nội dung xin cấp Giấy CNQSD đất của gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Nội dung này, ngày 21/6/2021 UBND tỉnh đã có Công văn số 2511/UBND-TN giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021. Đề nghị Bà chờ đợi.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95