Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
92 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tố cáo UBND thị trấn Hố Xá san lập mặt bằng đất nông nghiệp của người dân để phân lô đấu giá sai quy định của Luật Đất đai nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tại văn bản số 746/UBND-TCD ngày 04/3/2021. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giải quyết nội dung tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; báo cáo quá trình giải quyết đến UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021. Yêu cầu bà Đinh Thị Lành có trách nhiệm phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho UBND huyện Vĩnh Linh để có cơ sở xem xét, giải quyết.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95