Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Kiến nghị về việc UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh tại Công văn số 1709/UBND-TN ngày 5/5/2021 nhưng vẫn chưa được giải quyết

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh tại Công văn số 2530/UBND-TN ngày 21/6/2021. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh nghiêm túc thực hiện giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95