Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
56, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà

Bà Hồ Thị Xuân, trú tại 56, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc không thực hiện công văn số 4068/UBND-TN ngày 8/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Văn phòng UBND tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp  do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất để có phương án giải quyết đứt điểm kiến nghị của công dân trong tháng 7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95