Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng

Kiến nghị về việc bổ sung tên trong danh sách nộp thuế tiền sử dụng đất tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 cũng như 33 hộ có trong danh sách thuộc xã Hải Phú lập thống kê nộp thuế năm 2019.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Trên cơ sở báo cáo số 132/BC-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện Hải Lăng và kiến nghị đề xuất của công dân nội dung trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/7/2021

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95