Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà

Khiếu nại về việc chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình từ năm 2019 đến nay vẫn chưa được giải quyết

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hồ sơ, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95