Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Kiến nghị về việc UBND thành phố không thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo giao

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, ngày 09/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 648/STNMT-QLĐĐ  đề nghị UBND tỉnh giao cho ông Nguyễn Mậu Hồng Việt 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5933/UBND-TN ngày 24/12/2020. Tuy nhiên, UBND thành phố có Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 05/02/2021, về việc vướng mắc khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh vì vậy UBND thành phố không thể xem xét giao cho ông Nguyễn Mậu Hồng Việt 01 lô đất theo thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND tỉnh. Để chấm dứt kiến nghị kéo dài, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5933/UBND-TN ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95