Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà

Phản ảnh nhà đối diện trồng cây xanh rụng lá trực tiếp vào nhà bà và gây ô nhiễm môi trường, và có những hành vi đe dọa ức hiếp gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, giao UBND phường 5 kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/7/2021.

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95