Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Kiến nghị về việc xin tách thửa đất tại khu phố 10, phường 5, Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Nội dung này, đề nghị bà Nguyễn Thị Hồng Lê có đơn xin tách thửa đất gửi đến UBND thành phố Đông Hà để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, giao UBND thành phố Đông Hà xem xét, giải quyết (khi công dân có đơn).

Xem nội dung tại Thông báo số 95/TB-UBND: TB95