Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị

V/v chấp thuận chủ trương thu gom, chế biến đá mồ côi nằm rải rác trong vườn nhà, trang trại, vườn đồi của các hộ gia đình trên địa bàn huyện Cam Lộ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết nội dung văn bản: CV2909