Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v khảo sát, thăm dò, khai thác dự án Mỏ vàng gốc Apey A, tại xã A Bung và thăm dò, khai thác dự án kim loại đồng, vàng, tại xã Ba Nang, huyện Đakrông…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản: CV3036