Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v nạo vét, tăng dung tích hồ chứa nước La Ngà kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vĩnh Linh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đúng quy định.

Nội dung văn bản: CV3423