Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

Về việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy nước sạch phục vụ đô thị và công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Nội dung văn bản: 3727