Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
QT

V/v xin chủ trương thu gom, chế biến, kinh doanh đá bazan lộ thiên trên địa bàn huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.

Nội dung văn bản: 3743