Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc sông Hiếu…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định hiện hành.

Nội dung văn bản: 3769