Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v báo cáo thực hiện lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Hawee Park Land Đông Hà, thuộc phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (tại Văn bản số 146/2021/CV-Hawee)...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện tại Văn bản nêu trên theo đúng quy định trước ngày 31/8/2021.

Nội dung văn bản: CV3832