Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin thỏa thuận vị trí bãi tập kết cát, sỏi cuội, nhà tạm công nhân và đặt thiết bị chế biến…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 10/9/2021.

Chi tiết văn bản: CV3921