Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin ý kiến triển khai lập hồ sơ thăm dò, khai thác titan phân tán nhỏ lẻ tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở ý kiến của chính quyền địa phương và quy định của pháp luật, hướng dẫn Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Chi tiết văn bản: CV3920