Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
56 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà,

Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường không chấp hành nội dung Công văn số 4068/UBND-TN ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số CD 995819 cấp ngày 17/4/2017) đã được cấp có thẩm quyền cấp cho bà Hồ Thị Xuân; trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/9/2021 (xem chi tiết tại Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021).

Chi tiết văn bản: TB136