Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh

Kiến nghị UBND xã Gio Linh chậm trể trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phản ảnh cán bộ xã Gio Châu làm nhà khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về việc này, UBND tỉnh đề nghị công dân có đơn gửi đến UBND huyện Gio Linh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Yêu cầu UBND huyện Gio Linh hướng dẫn công dân thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật (xem chi tiết tại Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021).

Chi tiết văn bản: TB136