Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
27 Lương Ngọc Quyến, thành phố Đông Hà

Kiến nghị miễn, giảm tiền nộp thuế sử dụng đất đối với gia đình ông (con liệt sĩ)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, giải quyết trả lời cho công dân rõ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2021 (xem chi tiết tại Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021).

Chi tiết văn bản: TB136