Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Kiến nghị các cơ quan nhà nước xác định lại vị trí, ranh giới lô đất của gia đình để có cơ sở xây dựng nhà ở theo quy định.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị và trả lời công dân rõ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/9/2021 (xem chi tiết tại Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021).

Chi tiết văn bản: TB136